Φοιτητική Μέριμνα

Στους φοιτητές του Τ.Ε.Ι χορηγούνται βιβλία και διδακτικές σημειώσεις δωρεάν, υποτροφίες με κριτήριο την επίδοσή στις σπουδές τους, σε συνδυασμό με την οικονομική τους κατάσταση. Στους φοιτητές του Τ.Ε.Ι παρέχονται, εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, σίτιση και πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Οι παροχές της φοιτητικής μέριμνας συνεχίζονται και για δυο επιπλέον έτη, πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης

Η σπουδαστική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή στο Τμήμα και διατηρείται μέχρι την απόκτηση του πτυχίου. Για την αναστολή της ιδιότητας και τις συνέπειές της ή την απώλεια της εφαρμόζεται η κείμενη Νομοθεσία. Η εγγραφή γίνεται μέσα σε προθεσμίες που ανακοινώνει η Γραμματεία του Τμήματος. Με την ανακοίνωση γίνονται γνωστά και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο σπουδαστής κατά την εγγραφή. Η εγγραφή ανανεώνεται ανά εξάμηνο με ειδικό έντυπο.


Περίθαλψη

(Με βάση το υπ’αρ. 185/84, ΦΕΚ 61/8.5.84 τ.Α’  Πρ. Διατ.)
Συνοπτική επισκόπηση. Το δικαίωμα στην υγεία του κάθε έλληνα πολίτη αποτελεί κατευθυντήρια αρχή της σημερινής πολιτείας η οποία άρχισε να υλοποιείται με το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) και τώρα με το διάταγμα αυτό απλώνεται η ίδια αντίληψη της πλήρους και δωρεάν παροχής ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και στο χώρο των σπουδαστών.
Oι σπουδαστές Τ.Ε.Ι., και όσοι δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο κύριο ασφαλιστικό φορέα, δικαιούνται δωρεάν: ιατρική εξέταση, νοσοκομειακή, φαρμακευτική και οδοντιατρική περίθαλψη, παρακλινικές εξετάσεις, φυσιοθεραπεία, οπτικά και ορθοπεδικά είδη και ακόμα επίδομα τοκετού για τις σπουδάστριες που γίνονται μητέρες! Οι παροχές αυτές προς τους σπουδαστές προσφέρονται από συμβεβλημένους με το δημόσιο γιατρούς, από νοσηλευτικά ιδρύματα του δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της έδρας του Τ.Ε.Ι. που σπουδάζουν ή και εκτός έδρας Τ.Ε.Ι., αν για εκπ/κούς λόγους οι σπουδαστές βρίσκονται εκτός έδρας. Και ακόμα από γιατρούς ή νοσηλευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αν συντρέχουν λόγοι εξαιρετικής ανάγκης.

Διαμονή

Η εφορία καταβάλλει ετησίως στεγαστικό επίδομα 1000 ευρώ σε προπτυχιακούς φοιτητές για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών του τμήματος.  Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου.
Το στεγαστικό επίδομα δικαιούνται οι σπουδαστές που πέρασαν επιτυχώς αριθμό μαθημάτων  στις εξετάσεις του προηγούμενου ακαδ. έτους ο οποίος είναι ίσος τουλάχιστον με το ήμισυ του συνολικού αριθμού μαθημάτων του προηγούμενου ακαδ. έτους ακόμα και αν αυτά δεν ανήκουν μόνο στο πρόγραμμα σπουδών του προηγούμενου  Ακ. έτους, αλλά και σε παρελθόντα ή και επόμενα του τρέχοντος έτους φοίτησης εξάμηνα.
Ημερομηνία χορήγησης του επιδόματος: από 1/1/ εως 31-3-κάθε έτους.