Θερινά Σχολεία

 

Μια συγκροτημένη εκπαιδευτική πρωτοβουλία του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με τριπλό σκοπό: την ουσιαστική αξιοποίηση και προώθηση του επιστημονικού έργου που παράγεται στο Ίδρυμα, τη διεύρυνση των συνεργασιών του με ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και κοινωνικούς φορείς, καθώς και την εμβάθυνση των δεσμών του με την τοπική κοινωνία των Επτανήσων. Τα Θερινά Σχολεία προσφέρουν στους εκπαιδευόμενους (επιστήμονες και επαγγελματίες σχετικούς με το εκάστοτε αντικείμενο) την ευκαιρία να συνδεθούν με τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της ενασχόλησης ή/και της έρευνάς τους και να παρακολουθήσουν επιστήμονες και ειδικούς αναγνωρισμένου κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Θερινά Σχολεία 2015


Θερινά Σχολεία 2014

 

Θερινά Σχολεία 2013


Θερινά Σχολεία 2012


Θερινά Σχολεία 2011

 

 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

 


espa logo 50