ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η Πράξη της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) στοχεύει τόσο στην σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση νέων παρεμβάσεων προώθησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των σπουδαστών/αποφοίτων του Ιδρύματος, όσο και στην επέκταση και ποιοτική αναβάθμιση ήδη υπαρχόντων παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του προγράμματος «Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Σπουδαστών».

Οι επιμέρους στόχοι των παρεμβάσεων για την προώθηση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων περιλαμβάνουν:
-    Ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας στο φοιτητικό πληθυσμό.
-    Ανάπτυξη θετικής στάσης και νοοτροπίας ως προς την επιχειρηματικότητα και την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
-    Ανάδειξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ως σημαντικής προοπτικής απασχόλησης.
-    Παροχή γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη βασικών, αλλά και εξειδικευμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων / ικανοτήτων.
-    Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων.
-    Προαγωγή της έρευνας σε συναφή με την επιχειρηματικότητα πεδία.

Προκειμένου η ΜΚΕ να επιτύχει τους στόχους του, θα μεθοδεύσει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλέγματος δραστηριοτήτων, το οποίο θα περιλαμβάνει:
-    εισαγωγή και θεσμοθέτηση Μαθημάτων Επιχειρηματικότητας με
-    διαλέξεις
-    μελέτες περιπτώσεων
-    ανοιχτά εξειδικευμένα σεμινάρια  Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
-    θεωρητικά  σεμινάρια Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
-    επισκέψεις σε οργανισμούς, παραγωγικούς φορείς και επιχειρήσεις
-    εξοικείωση με επιχειρηματικά περιβάλλοντα .

Για την πραγματοποίηση των μαθημάτων θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό που θα περιλαμβάνει:
1.    σημειώσεις του μαθήματος
2.    μελέτες περιπτώσεων
3.    πρόγραμμα σεμιναρίων από επιχειρηματίες
4.    πρόγραμμα επισκέψεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς
5.    ανάπτυξη εργασιών από τους φοιτητές σε ομάδες, με την υποστήριξη (mentoring) στελεχών της επιχειρηματικής κοινότητας
6.    διαδικασία βράβευσης φοιτητών

Η εκπαίδευση στην ευρύτερή της έννοια θα βασιστεί σε διάφορες εκπαιδευτικές μεθόδους, οι οποίες θα συνδυάζουν την θεωρία και την πράξη (learning by doing) και θα αποσκοπούν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της μάθησης σε ζητήματα επιχειρηματικότητας.


Οι δραστηριότητες της ΜΚΕ διακρίνονται σε:
Α. Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων)
Β. Δραστηριότητες προβολής