Πρόσκληση για συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο για τη Δυναμική και τη Διαχείριση του Μεσογειακού Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

 

Λεπτομέρειες για το θερινό σχολείο μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

 

Πρόσκληση Συμμετοχής                 Αίτηση Συμμετοχής

__EN

 

 

     Πρόγραμμα Διαλέξεων             Περιληπτική Περιγραφή Διαλέξεων  

       

Προτεινόμενα Ξενοδοχεία


            Στιγμιότυπα Θερινού Σχολείου DME1, 2011               

 

 

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων πρόκειται να υλοποιήσει στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» το παρακάτω πρόγραμμα Θερινού Σχολείου και προχωρά στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψήφιους καταρτιζόμενους:

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Δ.07)

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αμφιθέατρο Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας – Πλατεία Κάλβου 2 – Ζάκυνθος

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΩΡΕΣ)

18 Αυγούστου 2012 έως 29 Αυγούστου 2012

25

65

 

·    Ο κύριος σκοπός του είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στα θέματα των δυναμικών διεργασιών που αναπτύσσονται στο θαλάσσιο (ωκεανογραφικό) και ατμοσφαιρικό περιβάλλον της Μεσογειακής λεκάνης, καθώς και των βιολογικών τους επιδράσεων, δίνοντας έμφαση στα δυναμικά φαινόμενα των 4 τελευταίων δεκαετιών. Επίσης στα θέματα διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Μεσογείου (ιδιαίτερα των παράκτιων περιοχών) με γνώμονα την προστασία της βιοποικιλότητας και της αειφόρου ανάπτυξης. Για αυτό το Σχολείο αναπτύσσει τις ακόλουθες δυο κύριες κατευθύνσεις ενημέρωσης :

Α. Δυναμικής του Μεσογειακού χώρου (από ωκεανογραφική και ατμοσφαιρική άποψη) και των επιδράσεών της στην βιοποικιλότητα και την ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος.       

Β. Μεθόδων διαχείρισης των ανθρωπογενών επιδράσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον (με έμφαση στις παράκτιες περιοχές).

 

·        Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

1.    Πτυχιούχους και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, με υπόβαθρο Θετικών Επιστημών και Μηχανικής. 

2.    Εκπαιδευτικούς Β!-βάθμιας και Γ!-βάθμιας εκπαίδευσης με ειδικότητες συναφείς προς τα θέματα Θετικών Επιστημών, Μηχανικής, Περιβάλλοντος, Βιοποικιλότητας.

3.    Φοιτητές συναφών αντικειμένων εκπαίδευσης προς το αντικείμενο του σχολείου.

4.    Εργαζόμενους και στελέχη υπηρεσιών και φορέων που σχετίζονται με θέματα θαλάσσιου περιβάλλοντος, μελέτης και διαχείρισής του.

5.    Επιχειρηματίες από τον χώρο του τουρισμού παράκτιων ζωνών, θαλάσσιας αναψυχής, θαλάσσιων μέσων μεταφοράς, και αλιείας, με ανάλογο γνωστικό υπόβαθρο.

 

·        Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι υποψήφιοι να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά

  •  Ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές γνώσεις στα ακόλουθα ευρύτερα γνωστικά πεδία : Φυσικής, Μηχανικής, Χημείας, Βιολογίας, Περιβάλλοντος, Επιστημών Θάλασσας, Ναυτιλίας, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

 

    Στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί μικτό επίδομα 4.00 € για κάθε ώρα κατάρτισης (συνολικά μικτά: 260,00 € κατ’ άτομο).

 

   Ο συνολικός αριθμός ωρών κατάρτισης του Θερινού Σχολείου είναι 65 ώρες, που αναπτύσσονται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα σε 11 ημέρες. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός απουσιών των εκπαιδευόμενων είναι 6 ώρες (10% των ωρών παρακολούθησης).

 

      Διαδικασία και κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ως κριτήρια επιλογής θα ληφθούν:

1.       Η συνάφεια του αντικειμένου αντικείμενο σπουδών ή/και εργασίας με το αντικείμενο του Θερινού Σχολείου, και

2.       Η επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου

 

      Διαδικασία επιλογής

1.       Καταγραφή υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα επιλογής

2.       Κατάρτιση πινάκων αξιολόγησης με βάση την αίτηση

 

      Προθεσμία και τρόπος κατάθεσης αιτήσεων :

1.       Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων :  Μέχρι και την  15/7/2012.

2.       Τρόπος Λήψης Αιτήσεων :

·         Διαδικτυακά μέσω ιστοτόπου :    Διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων  www.teiion.grή μέσω της ιστοσελίδας του τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας  envi.teiion.gr 

3.       Τρόπος Κατάθεσης Αιτήσεων :

·         Μέσω του ιστότοπου  www.teiion.gr

·         Με e-mail στην διεύθυνση dme2@teiion.gr

·  Ταχυδρομικά στην διεύθυνση “Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Πλατεία Κάλβου 2, 29100 Ζάκυνθος, με την ένδειξη “Για το Θερινό Σχολείο στη Δυναμική & Διαχείριση του Μεσογειακού Θαλάσσιου Περιβάλλοντος”, με ημερομηνία παραλαβής από το ΤΕΙ την 15/07/2012.

4.       Κατάθεση δικαιολογητικών : Αίτηση υποψηφίου.

Σε περίπτωση επιλογής οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη να προσκομίσουν ακριβή αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν την έναρξη του θερινού σχολείου.

 

      Πληροφορίες : Γραμματεία Τμήματος, κα Ντούζεβιτς ή κα Παράσχη - τηλ. 26950-24941-2. 

 


2nd_summer_school_logo


 

espa logo                              

 

 

 

 

 

Στιγμιότυπα

Θερινού Σχολείου DME1, 2011