Δημιουργία διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας
για τη διαχείριση αποβλήτων στα Ιόνια Νησιά

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της δράσης «Διά βίου εκπαίδευση για τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροτικού και του βιομηχανικού τομέα στα Ιόνια Νησιά», που εντάσσεται στην Πράξη «Ανάδειξη του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ως διεθνούς πόλου εκπαίδευσης και καινοτομίας», προβλέπεται να υλοποιήσει διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα για τη διά βίου εκπαίδευση και ενημέρωση των επιχειρηματιών (πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα παραγωγής) που δραστηριοποιούνται στα Ιόνια Νησιά, σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων και μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των επιχειρήσεών τους, με χρήση νέων μεθόδων και τεχνολογιών.

Για τη χρήση της προαναφερόμενης εκπαιδευτικής δικτυακής πύλης, θα διεξαχθούν σχετικά ενημερωτικά σεμινάρια.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα θα συμβάλει στη διαρκή και επικαιροποιημένη ενημέρωση των άμεσα ενδιαφερομένων και της τοπικής κοινωνίας σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, στο νέο νομικό πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς και στις τεχνολογίες αιχμής για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την προστασίας των ιδιαίτερων νησιωτικών οικοσυστημάτων και την αειφόρο ανάπτυξη.

 

Παύλος Μπουχάγιερ

Επίκουρος Καθηγητής

Επιστημονικός Υπεύθυνος της Δράσης

 


Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.