Γραφείο Διασύνδεσης

Η δημιουργία του Γραφείου Διασύνδεσης (Γ.Δ) και των Κόμβων στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, έρχεται να τονώσει την περιφέρεια και να ενισχύσει τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής στην ανεύρεση εξειδικευμένων στελεχών σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. Επιπλέον, αντιμετωπίζει τα προβλήματα σύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας, με μείζονα στόχο την προετοιμασία των φοιτητών και αποφοίτων στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας και στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων πτυχιούχων. Τούτο δε οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην έλλειψη πληροφόρησης για την προσφορά και ζήτηση εργασίας τόσο ως προς τα ποσοτικά στοιχεία όσο και για τις δεξιότητες και ικανότητες των αποφοίτων του ιδρύματος. 

Προς το σκοπό αυτό, η υπηρεσία του Γραφείου Διασύνδεσης:
•    Πληροφορεί τους τελειόφοιτους/ απόφοιτους για διαθέσιμες θέσεις εργασίας και τους ενημερώνει γενικά για τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων και των οικονομικών μονάδων της χώρας μας.
•    Ενημερώνει φοιτητές και αποφοίτους για προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών της Ελλάδας και του εξωτερικού, για τις διαθέσιμες υποτροφίες και τη μελλοντική επαγγελματική κατάρτιση.
•    Πληροφορεί τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς για τις εξειδικευμένες γνώσεις και τα προσόντα των αποφοίτων του ΑΤΕΙ.
•    Προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας για θέματα επαγγελματικού και εκπαιδευτικού προσανατολισμού, καθώς και για ζητήματα διαχείρισης προσωπικών δυσκολιών ή κρίσεων μέσα και έξω από το χώρο εργασίας που συνιστούν μέρος μιας διαδικασίας μάθησης.

Πιο συγκεκριμένα, βασική επιδίωξη του Γραφείου Διασύνδεσης είναι η πληροφόρηση για τις δυνατότητες πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών ή/ και των πηγών χρηματοδότησής τους (υποτροφίες ή αμοιβές μερικής απασχόλησης, παράλληλης εργασίας με τις σπουδές), η προαγωγή συνεργασιών της εκπαιδευτικής κοινότητας με την αγορά εργασίας ώστε η διάχυση γνώσης να έχει πρακτικό αποτέλεσμα, το οποίο θα μπορεί να αποτελεί ανατροφοδότηση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, η προσφορά στους σπουδαστές, με οργανωμένο τρόπο, της δυνατότητας γνωριμίας με το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο. Η συνεργασία, η δικτύωση και η διασύνδεση με άλλα ΓΔ και άλλα Ιδρύματα τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού καθώς και με πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης είναι από τις κύριες δραστηριότητες του ΓΔ.


Επιπλέον, επιδίωξη του ΓΔ είναι ο προσδιορισμός των ιδιαιτεροτήτων της περιφέρειας στην οποία λειτουργεί το Ίδρυμα, για την ανάπτυξη σχετικών με αυτές τις ιδιαιτερότητες Τμημάτων, προγραμμάτων σπουδών, κατευθύνσεων, εξειδικεύσεων, μεταπτυχιακών. Το ΓΔ των ΤΕΙ Ιονίων Νήσων δημιουργήθηκε με στόχο να επωφεληθούν από τη λειτουργία του τουλάχιστον 1.100 φοιτητές, οι οποίοι θα ενημερωθούν για θέματα που σχετίζονται με εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προσανατολισμό, με προσωπική υποστήριξη και γενική πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες του γραφείου. Επιπλέον, το ΓΔ έχει ήδη συνεργαστεί με ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών για την εδραίωση σχέσης συνεργασίας α. σε επίπεδο θέσεων εργασίας και β. συμμετοχής σε ημερίδες σταδιοδρομίας.


Παράλληλα με τις ανωτέρω δραστηριότητες, η διεύρυνση όλων των δραστηριοτήτων δικτύωσης που έχουν αναπτυχθεί ή θα αναπτυχθούν από τα Γραφεία Διασύνδεσης (με φορείς προώθησης της απασχόλησης, οργανισμούς, επιχειρήσεις, άλλα Ιδρύματα κλπ.), ώστε να συμπεριλάβουν και τη δικτύωση με αντίστοιχους φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα σε διεθνές επίπεδο αποτελεί παράλληλο στόχο του ΓΔ. Τέλος, το ΓΔ εκπονεί μελέτες σε θέματα όπως η παρακολούθηση των αποφοίτων των ΤΕΙ, η αγορά εργασίας και τα χαρακτηριστικά της καθώς επίσης και μελέτες παρακολούθησης ΑμεΑ και ευπαθών κοινωνικών ομάδων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, οι οποίες αναδεικνύουν κρίσιμα ζητήματα απασχόλησης των νέων που εισέρχονται στην παραγωγική διαδικασία.