Σίτιση

Προκειμένου να προμηθευτείτε κάρτα σίτισης είναι απαραίτητο να γίνει αίτηση στην γραμματεία του εκάστοτε Τμήματος. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

* Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
* Φωτοτυπία ταυτότητας
* Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος οικονομικού έτους, του γονέα ή του σπουδαστή εφόσον δηλώνει εισοδήματα. Σπουδαστές των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας με το εισόδημα του γονιού που έχει την γονική μέριμνα η οποία αποδεικνύεται με δικαστική απόφαση.
* Όσοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν αδελφό-η σπουδαστή-τρία σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ ή να υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, θα προσκομίσουν βεβαίωση του Τμήματος που έχουν εισαχθεί ή βεβαίωση ότι υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.
* Δυο (2) φωτογραφίες
* Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κατοικία στον νομό Κεφαλλήνιας και ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι……..(διεύθυνση)…….και την πόλη από οπού κατάγονται.
* Όσοι ενδιαφερόμενοι είναι πολύτεκνοι θα υποβάλλουν πιστοποιητικό πολυτεκνίας το οποίο χορηγείτε από την ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας.
* Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επικαλούνται λόγους υγειάς των ιδίων ή των γονέων τους, θα προσκομίζουν βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί.
* Βεβαίωση αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, σε περίπτωση που υπάρχει κάποιος στην οικογένεια με αναπηρία πάνω από 67%.
* Διαζευκτήριο για χωρισμένους γονείς.
* Βεβαίωση σεισμοπαθών, πλημμυροπαθών, και πυροπαθών των δυο(2) τελευταίων ετών.
* Βεβαίωση ΟΑΕΔ αν οι γονείς είναι άνεργοι.
* Σε περίπτωση απώλειας γονέα θα προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη θανάτου.
* Σπουδαστές τέκνα ομογενών, των οποίων οι γονείς είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στο εξωτερικό και η εκεί εργασία τους είναι της μορφής του ειδικευμένου η ανειδίκευτου εργάτη, θα πρέπει να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από την εκεί ελληνική προξενική αρχή.


Σπουδαστές τέκνα ομογενών από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και Ανατολικών χωρών, θα προσκομίζουν βεβαίωση από την εδώ Πρεσβεία της χώρας στην οποία οι γονείς τους είναι μόνιμοι κάτοικοι και στην οποία θα πιστοποιείται η ελληνική εθνικότητά τους.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σίτιση μπορείτε να βρείτε εδώ