Δημοσιευμένες ΠροκηρύξειςΑποτελέσματα της με αριθμ. πρωτ. 2505/ 29-10-2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντοςΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΗΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την Παροχή Έργου στο Πλαίσιο Υλοποίησης με ιδία μέσα του Υποέργου με α/α<1> και τίτλο «Εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετήριου/Αποθετήριου – Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» της πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων » του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» και κωδικό MIS:327733ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο:

«Valorization of Traditional Food Products for Competiveness and Innovation of Italian and Greek SMEs», ακρωνύμιο «FOODING».Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την Παροχή Έργου στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. - ΕΣΠΑ (2007-2013)