Κινητικότητα Φοιτητών 

 

Κινητικότητα για Σπουδές:

Προϋποθέσεις & Κριτήρια

Διαδικασία αίτησης & Έντυπα

 

Κινητικότητα για Πρακτική Ασκηση:

Προϋποθέσεις & Κριτήρια

Διαδικασία αίτησης & Έντυπα

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ όπως ορίζεται στην σύμβαση μεταξύ των ιδρυμάτων και της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού (Ε.Μ.Σ.) θα πρέπει :

è να είναι υπήκοοι χώρας που μετέχει στο Πρόγραμμα ERASMUS+ ή υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία,

Να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο β’ έτος σπουδών σε Τμήμα της Σχολής και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρώτο έτος σπουδών (ή τουλάχιστον τα 3/4 μαθημάτων του 1ου Έτους)