Περίληψη Διακήρυξης ΑΝοικτου Τακτικού Διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕξΟΠΛΙΣΜΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Αξιοποίηση Παραδοσιακών Διατροφικών Προϊόντων για την Ανταγωνιστικότητα & την Καινοτομία των Ιταλικών και Ελληνικών ΜΜΕ», ακρωνύμιο "FOODING" (MIS: 902061).

 

 1. Αναβέτουσα Αρχή: ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών, Λ. Συγγρού 56, 117 42, Αθήνα. Τηλ. 2109250280, Fax: 2109250290, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .
 2. Τόπος Παράδοσης Προσφορών: Η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.
 3. Δε βα ληφβούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
 4. Προϋπολογισμός: Έως του ποσού των Ενενήντα Εννέα χιλιάδων ευρώ (99.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 5. Διάρκεια-Προβεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: Αναλυτική περιγραφή στο τεύχος της Διακήρυξης.
 6. Παροχή Ασφάλειας - Εγγυήσεις που απαιτούνται: Αναλυτική περιγραφή στο τεύχος της Διακήρυξης.
 7. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
 8. Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα μέχρι την Τετάρτη 01/07/2015 και ώρα 12:00 π.μ. ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία έως την ίδια ημέρα και ώρα. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το Πρωτόκολλο εισερχομένων της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Προσφορές που κατατίθενται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται από το Πρωτόκολλο και επιστρέφονται.
 9. Τόπος - Προθεσμία παραλαβής τεύχους Διακήρυξης: ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα, καθημερινά 10:00 π.μ. - 15:00 μ.μ. έως την Τετάρτη 27/06/2015 έναντι του ποσού των 10,00€ ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.teiion.gr.
 10. Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά: Ελληνικά.
 11. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού.
 12. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις ή συνεταιρισμοί προμηθευτών οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.
 13. Η δαπάνη βα βαρύνει τη ΣΑΕ: 2014ΕΠ3228007.
 14. Η αποσφράγιση των Προσφορών θα πραγματοποιηθεί δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.
 15. Διενέργεια Διαγωνισμού: Ημέρα Παρασκευή 03/07/2015 και ώρα 10:00π.μ., στα Γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Λ. Συγγρού 56, 11742, Αθήνα.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 00 30 210 9250280, Fax: 00 30 210 9250290, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Η Διακήρυξη σε μορφή pdf.

Αρχείο διευκρινήσεων 

Η Ορθή Επανάληψη της Διακήρυξης σε μορφή pdf

Παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Διαγωνισμού

Νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών

Νέα ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού


Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας

INTERREG_LOGO INTERREG_LOGO_2